Risks and disclaimers
(Riziká a vylúčenie zodpovednosti)

This site does not provide financial advice. We do this solely because we like to talk and write about these topics.

Investments in cryptocurrencies and cryptoassets are highly risky. Their value can drop to zero. The price increase has usually a -90% correction. This page only clarifies information as understood by its authors. Always study the official materials before you decide to act on the information. Always read the full product descriptions, including footnotes and disclaimers.

Only you on your own are responsible for your decisions and your follow-up actions. Be responsible and accept only the risk you can bear. Don't invest more than you're willing to lose. Remember that any historical performance is no guarantee that it will be repeated.

Táto stránka neposkytuje finančné poradenstvo. Robíme ju výlučne kvôli tomu, že radi hovoríme a píšeme o týchto témach.

Investície do kryptomien a kryptoaktív sú vysoko rizikové. Ich hodnota sa môže prepadnúť na nulu. Rast ceny máva bežne aj -90% korekcie. Táto stránka len objasňuje informácie ako ich chápu jej autori. Naštudujte si vždy oficiálne materiály skôr, ako sa rozhodnete na základe informácií konať. Vždy čítajte celé popisy produktov, vrátane poznámok pod čiarou a "disclaimerov" (vylúčenia zodpovednosti).

Iba Vy sám ste zodpovedný za Vaše rozhodnutia a následné konanie. Buďte zodpovedný a akceptuje len riziko, ktoré dokážete zniesť. Neinvestuje viac, ako ste ochotný stratiť. Pamätajte, že akékoľvek historický výnos, nie je zárukou toho, že sa to zopakuje.