Slovník

Všeobecné pojmy a skratky

 • FOMO - skratka z anglického Fear Of Missing Out vyjadruje úzkosť v človeku spôsobenej pocitom, že mu uteká zaujímavá príležitosť, že o niečo príde, že mu “uteká vlak”. Takýto človek je ochotný vykonať neuváženú akciu alebo ísť do väčšieho rizika ako obyčajne.
  Prečítajte si viac na Wikipedia.org
 • FUD - skratka z anglického Fear, Uncertainty, Doubt vyjadruje šírenie nepravdivých alebo nepresných a väčšinou negatívnych informácii o niečom. V svete krypta sa FUD používa ako marketingová stratégia alebo na manipuláciu trhu.
  Prečítajte si viac na Wikipedia.org
 • SCAM - je podvodná aktivita, kde sa najčastejšie podvodník vydáva za niekoho iného s úmyslom obohatiť sa alebo okradnúť svoju obeť.

Pojmy špecifické pre blockchain a kryptosvet

 • Adresa - po anglicky address v kontexte blockchain sietí, je reťazec písmen a číslic, ktoré typicky reprezentujú niečo ako bankový účet, na ktorý je možné poslať nejaké coiny alebo tokeny. Adresa je z technického pohľadu verejný kryptografický kľúč, ku ktorému jeho majiteľ má privátny kľúč potrebný na vykonávanie (podpisovanie) transakcií ako napríklad odoslanie coinov na inú adresu. Adresy sú typicky uložené v kryptopeňaženke a je veľmi ľahké vytvoriť nové adresy. Vytvorenie adresy je vlastne len vytvorenie nového privátneho kľúča pričom je nutné si bezpečne uložiť “seed phrase”, ktorá umožňuje kedykoľvek rekonštruovať príslušný privátny kľúč. V sieti Ethereum a jej klonoch (PulseChain, Polygon, Binance Chain) vždy adresa začína znakmi “0x”
 • Block - alebo blok, je základný dátový element v blockchain sieti, ktorý obsahuje operácie (transakcie) nad účtami v tejto sieti. Blok má svoje číslo, ktoré sekvenčne rastie. Ak niekto chce vykonať nejakú transakciu, tak je nutné ju poslať do blockchain siete a počakať kým sa táto transakcia publikuje v nejakom bloku - toto môže trvať sekundy ale aj dni.
 • Blockchain - je sieť počítačových uzlov, na ktorých beží dohodnutý softvér, ktorý implementuje decentralizovanú databázu, nad ktorou je možné vykonávať rôzne operácie (nazývané ako transakcie). Existujú rôzne implementácie blockchain softvéru a tie definujú aké záznamy sú v blockchaine uložené a aké operácie nad nimi sa dajú vykonávať. V blockchain sieti sú uložené všetky operácie v dátových blokoch, ktoré sú vzájomne zreťazené (z anglického chain) čím blockchain garantuje, že nie je možné spätne manipulovať prechádzajúce záznamy v ňom uložené. V kryptosvete sa blochchaine uložené typicky účty, ich adresy a ich stavy.
  Prečítajte si viac na Wikipedia.org
 • Bridge - je služba umožňujúca prenos tokenov alebo coinov medzi rôznymi blockchain sieťami.
 • Coin - (z angličtiny “minca”) v najstriktnejšom význame existuje len jeden coin a tým je Bitcoin. Mena (minca) v inej blockchain sieti sa potom nazýva “altcoin”. Napríklad Ether (ETH) ako mena v blockchain sieti Ethereum je altcoin. V menej striktnom význame sa chápe pojem “coin” ako základná mena v ľubovoľnej sieti ako napríklad Pulse je coin v sieti PulseChain, MATIC je coin v sieti Polygon alebo ADA je coin v sieti Cardano. V niektorých blockchain sieťach existujú aj iné meny, ktoré sa po vzore siete Ethereum označujú ako “tokeny”. V bežnej reči sa pojmy token, coin či minca často miešajú.
 • DApp - je skratka z anglického výrazu Decentralised Application teda decentralizované aplikácia a predstavuje softvérovú službu (niečo podobné ako web stránka), ktorá nebeží na nejakom konkrétom serveri či serveroch, ale je prevádzkovaná v decentralizovanej blockchain sieti najčastejšie ako smart kontrakt alebo ich sada. Výhodou decentralizácie je to, že takúto službu nie je prakticky možné zastaviť alebo zrušiť.
  Prečítajte si viac na Wikipedia.org
 • DeFi - (čítaj “dí fáj”) je skratka z anglického výrazu Decentralised Finance, čo by sa dalo preložiť ako decentralizovaný finančný systém, ktorý je zložený z decentralizovaných aplikácii (DApp) ako napríklad zmenárne, požičovne peňazí, aukčné systémy a nahrádza tradičné finančné inštitúcie ako sú banky, burzy, makléri a podobne. Decentralizácia DeFi je založená na použití blockchain technológií a to hlavne smart kontraktov, ktoré priniesla sieť Ethereum.
  Prečítajte si viac na Wikipedia.org
 • DEX - je skratka z anglického výrazu Decentralised Exchange a predstavuje decentralizovanú aplikáciu (DApp), ktorá umožňuje zamieňať tokeny a coiny typicky v rámci jednej blockchain siete.
 • DAO - je skratka z anglického výrazu Decentralised Anonymous Organisation a vyjadruje virtuálnu organizáciu, v ktorej všetko funguje automaticky tak, ako ju niekto naprogramoval. Predstavte si firmu avšak bez konkrétnej centrály a bez štruktúry manažmentu - firmu ktorá existuje vlastne všade ale nikde konkrétne. Rozhodovanie v DAO môžu robiť všetci, ktorí sa do DAO zapoja, typicky nejakým vkladom, za ktorý získajú členovia DAO hlasovacie právno v rozhodnutiach tejto organizácie.
 • Fork - v kontexte blockchain sietí sa dá preložiť ako rozvetvenie, ktorým vznikajú aspoň 2 rôzne stavy tejto siete. Toto môže nastať z 2 dôvodov. Prvým je takzvaný soft fork, ktorý nastáva niekedy v Proof-of-Work (PoW) sieťach, kde sa môže stať, že dva uzly siete naplnia “work” naraz (nájdu riešenie úlohy, ktorá je potrebná na odoslanie nového bloku do siete). Tieto uzly budú šíriť 2 rôzne verzie nového bloku. Následne časť uzlov siete uzná za platnú jednu verziu a druhá inú verziu. PoW sieť sa vie z takéhoto soft-forku spamätať, ale trvá to nejaký čas. Existuje aj hard fork, kedy z vedomých dôvodov dôjde k cielenému rozvetveniu stavu. Príkladom môže byť potreba technologickej zmeny v sieti, na ktorej sa ale nevedia vlastníci uzlov siete zhodnúť a časť z nich prevádzkuje pôvodnú verziu a časť novú. V roku 2016 sa sieť Ethereum hard forkla kvôli zmene PoW hashovacieho algoritmu a pôvodná sieť je dnes známa ako Ethereum Classic a nová sieť Ethereum pokračovala pod pôvodným menom. Podobne aj PulseChain sieť vznikne hard forkom zo siete Ethereum v roku 2022.
 • Hash - v kontexte softvéru, jé výsledok takzvanej hashovacej funkcie, ktorá dostane na vstup nejaké dáta a vypočíta z nich nejakú hodnotu (hash). Zmyslom hashovania je vytvoriť akoby skompresovanú miniatúru pôvodných dát, ktorá do istej miery reprezentuje pôvodné dáta. Z princípu hashovania môže existovať veľa rôznych vstupov, ktoré majú vo výsledku rovnaký hash, avšak hashovacie algoritmy sú navrhnuté tak, aby tento jav, nazývaný “kolízia”, eliminovali. Preto sa v technickej praxi dostatočne veľký hash (napríklad 256 bitový SHA256 alebo 512 bitový SHA512) označuje ako “otlačok” (po anglicky fingerprint) a má sa za to, že otlačok jednoznačne identifikuje pôvodné dáta. Bezpečné hash algoritmy garantujú, že z hashu je prakticky nemožné spätne zrekonštruovať pôvodné dáta a čo i len malá zmena vstupu (1 bit) spôsobí, že hash bude iný. Preto sa hashovacie algoritmy najčastejsie používajú na overenie integrity dát pri ich prenose alebo uskladnení. V kryptografii sú hashe základnom digitálneho podpisovania - sa podpisuje hash dokumentu a nie samotný dokument. V blockchain sieťach sú naviac základom pre jeho nemennosť ako celku (prepojené hashe blokov) ako aj nemennosti operácií (hash transakcie). Napríklad v sieť Ethereum a jej klonov sa používa hashovací algoritmu Keccak-256.
  Prečítajte si viac na Wikipedia.org
 • Liquidity Pool - v kontexte DEX zmenární je daný pre nejakú dvojicu tokenov napríklad pre menový pár USDC a HEX. Teraz si predstavme, že pre tento pár, existujú 2 nádoby, jedna pre UDSC tokeny a druhá pre HEX tokeny. Do tých nádob, môže Liquidity Provider naliať nejaké množstvo USDC a nejaké množstvo HEXu, pričom z jeho pohľadu by tieto množstvá mali byť v cenovej rovnováhe (v takzvanej parite). Poskytovania likvidity pre nejaký pár robí typicky veľa ľudí. Následne, ak niekto chce v DEX zmenárni zameniť svoje USDC a dostať zaň HEX, tak musí priliať svoje USDC tokeny do jednej nádoby a DEX mu z druhej nádoby pošle HEX, pričom výmenný pomer (kurz) týchto tokenov je daný pomerov počtu tokenov v týchto 2 nádobách.
 • Liquidity Providing - v kontexte DEX zmenární je to proces, kedy niekto (voláme ho Liquidity Provider - poskytovateľ likvidity) do Liquidity Poolu vloží nejaké množstvo tokenov na obe strany tohto poolu pre ním zvolený menový pár. Tým umožní ostatným DEX používateľom zamieňať tokeny tohto páru. Poskytovanie likvidity často vedie k takzvanej “netrvalej” strate (po anglicky impermanent loss) a preto niektoré DEX zmenárne odmeňujú poskytovateľov likvidity osobitnými tokenmi (po anglicky incentive token) ako napr. UNI alebo QUICK.
 • Proof of Stake - (skrátene PoS, v preklade dôkaz investíciou/výškou depozitu) v kontexte blockchain sietí je distribuovaný algoritmus, ktorým sa dosahuje konsenzus na určenie toho, kto bude overovateľom nasledujúceho bloku transakcií v sieti. PoS je alternatívou ku _Proof of Work algoritmu, pričom PoS minimalizuje spotrebu elektrickej energie len na prevádzku samotných uzlov siete. Počet sietí s PoS konsenzom neustále rastie a patrí sem PulseChain, Tron, EOS, Tezos, Cardano, Avalanche či Polygon. V budúcnosti sa k nim pripojí aj Ethereum prechodom na svoju verziu 2.0.
  V PoS sieti existujú špeciálne uzly (servre), takzvaní validátori (z anglického validators). Aby mohol byť niekto validátorom musí prevádzkovať uzol siete a niekto mu musí delegovať svoje coiny, ktoré sa typicky uzamknú do smart kontraktu ako depozit (voľne preložené z anglického stake). Výška týchto depozitov je vlastne dôkazom (proof), že validátor má dôveru stakerov.
  Pri overovaní nových blokov v blockchaine sa validátori striedajú, pričom právo overiť blok sa distribuuje medzi validátormi v pomere výšky ich stakeov. Inými slovami, čím viac stakeov má validátor v depozite, tým častejšie dostane právo vytvoriť nový blok v sieti. Validátor za overenie bloku dostáva odmenu - buď za blok alebo niekedy len z poplatkov za transakcie v danom bloku. Časť tejto odmeny validátor rozdeľuje stakerom (tým, čo u si u validátora spravili stake), čím ich motivuje, aby u neho zostali, alebo aby sa k nemu pridali aj noví stakeri. Zatiaľ čo v PoW sieťach sa mining uzly neustále predháňajú so sieťou, PoS skôr motivuje validátorov, aby sa správali slušne a udržateľne. Validátor musí byť štedrý k svojim stakerom, aby u neho zostali. Ak by mal validátor technické výpadky alebo ak by robil nejakú podvodnú činnosť, stakeri by ho opustili a sieť by ho automaticky vylúčila.
  Niektoré PoS siete vyžadujú, aby stake mal nejakú minimálnu hodnotu, ktorá môže byť ale relatívne vysoká. Preto aj v PoS sieťach existujú staking pool, ktoré spájajú malých investorov a rozdeľujú potom odmeny za staking od validátorov.
  Prečítajte si viac na Wikipedia.org
 • Proof of Work - (skrátene PoW, v preklade dôkaz prácou/úsilím) v kontexte blockchain sietí je distribuovaný algoritmus toho, ktorým sa dosahuje konsenzus na určenie, kto bude overovateľom nasledujúceho bloku transakcií v sieti. PoW sa dnes majoritný algoritmus pre blockchain konsenzus a používa sa napríklad v sieťach Bitcoin, či Ethereum.
  V decentralizovaných blockchain sieťach je zapojených množstvo počítačových uzlov a aby sa určil práve jeden uzol ako overovateľ bloku, všetci riešia matematickú úlohu. Táto úloha je koncipovaná tak, že na nájdenie riešenia je nutné vynaložiť značné výpočtové úsilie (work), avšak ak už je riešenie známe, tak je ho ľahké overiť (proof).
  Najbežnejšou úlohou v PoW sieťach je hľadanie kolízie hashovacej funkcie - na to treba vyskúšať veľa rôznych vstupov, čo je náročné, no už nájdenú kolíziu je triviálne overiť. Ten, kto riešenie nájde ako prvý, vytvorí nový blok pre blockchain sieť a pošle ho ostatným uzlom, ktoré sú naprogramované tak, aby akceptovali riešenie, ktoré si vedia ľahko overiť. Ten, kto blok zapisuje má právo zapísať do bloku aj transakciu, ktorou si na svoj účet v sieti pripíše štedrú odmenu za nájdenie tohto riešenia. Následne sa v sieti začne riešenie PoW úlohy pre nasledujúci blok.
  Tento celý neustály process riešenia a odmeňovania sa nazýva ťaženie (po anglicky mining). Nevýhodou PoW je, že nasadením vyššieho výpočtového výkonu je možné zvýšiť pravdepodobnosť nájdenia riešenia a tým pádom získať častejšie odmenu. Tento jav vedie k tomu, že majitelia uzlov distribuujú hľadanie riešenia na externých ťažiarov, čím vzniká takzvaný mining pool a v prípade odmeny za blok si ju členovi poolu rozdelia. PoW algoritmus ale vyžaduje, aby riešenie bolo ťažké do tej miery, aby sa nedalo nájsť v krátkom čase. Ak by bolo riešenie nájditeľné rýchlo, rástla by pravdepodobnosť, že riešenie nájdu 2 uzly siete naraz. Toto sa občas stáva a v sieti tak dochádza k takzvanému soft forku. Pravdepodobnosť tohto javu sa minimalizuje tým, že sa v sieti reguluje obtiažnosť úlohy - buď priebežne alebo dohodou po nejakom čase (napr. procesom, ktorý sa volá halving). V PoW systéme akoby neustále súperia sieť a jej algoritmy zvyšovania obtiažnosti a mineri, ktorí motivovaní odmenou neustále zvyšujú svoj výpočtový výkon alebo akcelerujú riešenie použitím paralelizácie výpočtu na grafických kartách alebo špecializovaných ASIC zariadeniach. Dôsledkom tohto súperenia je ale neustále narastajúca spotreba elektrickej energie, čím mining prispieva ku zvyšovaniu produkcie CO2.
  Prečítajte si viac na Wikipedia.org
 • Smart Contract - alebo smart kontrakt či chytrý kontrakt je softvérový program uložený v blockchain sieti, ktorý poskytuje nejakú službu. Smart kontrakty vznikli v Ethereum sieti a boli jedným z hlavných dôvodov rastu tejto siete a rozmachu aplikácii DeFi. Smart kontrakty v blockchain sieti medzi sebou často spolupracujú no samé o sebe nič vlastne nerobia. Smart kontrakty sa spustia na základe nejakej externej udalosti, ktorou môže byť napríklad zaslanie coinov alebo tokenov do smart kontraktu, alebo sa ich funkcie dajú volať explicitne (takto napríklad funguje HEX stake). V Ethereum sieti sú smart kontrakty vytvárané najčastejšie v programovacom jazyku Solidity no samotnej sieti sa vykonávajú prostredníctvom strojového kódu EVM - Ethereum Virtual Machine. Pri vykonávaní smart kontraktu má každá EVM strojová inštrukcia svoju cenu a za ich vykonanie sa platí metrikou, ktorá sa nazýva “gas”. Čím viac inštrukcií EVM treba na vykonanie smart kontrakt funkcie, tým viac gasu si táto funkcia vyžaduje - typicky cena za vykonanie smart kontraktu je rádovo vyššia ako prevod coinov medzi adresami. Ak je raz smart kontrakt v sieti nainštalovaný, je navždy nemenný (po anglicky immutable), čo je garanciou, že daná služba už bude rovnako fungovať navždy (kým beží daná blockchain sieť). Existujú však techniky ako sa táto nemennosť smart kontraktu dá obísť.
 • Seed Phrase - (v angličtine znamená “semienková fráza”) je postupnosť 12 alebo 24 slov, ktoré umožňujú zrekonštruovať privátny kryptografický kľúč. Znalosť týchto slov umožňuje disponovať v plnom rozsahu s obsahom kryptopeňaženky, robiť prevody alebo akékoľvek transakcie.
 • Public Key-Private Key - tiež aj verejný kľúč a tajný (privátny) kľúč sú základné pojmy asymetrickej kryptografie, ktorá sa používa v blockchain sieťach. V nich je potrebné overiť či nejakú transakciu autorizuje skutočne majiteľ účtu (adresy). Kryptografické algoritmy umožňujú dáta takejto transakcie takzvane “podpísať” pomocou tajného kľúča. Z privátneho kľúča sa dá vypočítať verejný kľúč, no naspäť to nie je možné. Verejným kľúčom sa dá preveriť, že transakciu podpísal majiteľ tajného kľúča. Pre zaujímavosť adresa v sieti Ethereum je tiež len vypočítaná z verejného kľúča.
 • Token - tento pojem definuje alternatívnu menu alebo meny v nejakej blockchain sieti. Rozmach tokenov začal s rastom siete Ethereum, kde si môže ktokoľvek vytvoriť vlastný token publikovaním smart kontraktu najčastejšie podľa štandardu ERC20. Tokeny je možné vytvoriť aj v iných blockchain sieťach. Narozdiel od natívnych coinov má každý token svoju adresu, ktorá je adresou jeho smart kontraktu. Potenciálne môžu existovať aj viaceré coiny s rovnakým menom avšak s inou adresou, čo občas zneužívajú podvodníci.
 • Wallet - z angličtiny “peňaženka”, presnejšie kryptopeňaženka, je technický prostriedok na uloženie kryptografického privátneho kľúča. Existuje široké spektrum ich implementácii od papierovej podoby “paper wallet”, cez peňaženky realizované ako program bežiaci na počítači alebo smartfóne až po špeciálne hardvérové zariadenia “hardware wallet”, ktoré poskytujú najvyššiu mieru bezpečnosti. Pri vzniku (pri inicializácii) peňaženky vzniká takzvaný “seed phrase”, z ktorej sa následne vypočíta skutočný privátny kľúč a z neho potom verejná adresa účtu majiteľa peňaženky.
 • Wrapped Coin - je token, ktorý v sebe “zaobaľuje” natívny coin nejakej blockchain siete. Napr. Wrapped ETH (WETH) je ERC20 token v sieti Ethereum, ktorý má hodnotu 1 ETH. Toto zaobalenie zjednodušuje funkcionality DEX zmenární, ktoré vnútorne pracujú len s tokenmi a preto napríklad zámena ETH za HEX sa vykoná zaobalením ETH na WETH a potom zámenou za HEX.

Pojmy špecifické pre HEX

 • Discord Syndicate - je názov Youtube kanálu, ktorý zoskupuje Hexikánov z celého sveta.
 • Compounding Interest - je zložené úročenie, pri ktorom sa vypočítaný úrok (po anglicky interest) daného úrokovacieho obdobia pripočíta na konci daného úrokovacieho obdobia k istine (po anglicky principal sum) a v nasledujúcom úrokovacom období sa úrok vypočíta z tejto navýšenej istiny. HEX simuluje zložené úročenie tým, že na začiatku stakeu sa určí počet T-Share podielov pre jeho celkové doba no zároveň cena za T-Share podiel sa stále v čase zväčšuje.
  Prečítajte si viac na Wikipedia.org
 • Bleeding - sa prekladá ako krvácanie stakeu a nastáva po tom, ako uplynie celková doba stakeu a aj 14 dňová perióda na jeho ukončenie operáciou End Stake. Následne istina stakeu stráca 1% týždenne (0.143% denne) zo svojej hodnoty a teda po 2 rokoch sa celá hodnota anuluje. Počasia tohto obdobia sú T-Share podiely stále priradené stakeu.
 • Emergency End Stake - (označované skrátene ako EES) je núdzové ukončenie HEX stakeu skôr ako uplynie celková doba stakeu. Jednoducho by sa dalo povedať, že čím skôr sa stake ukončí, tým vyššia je penalizácia. Ak sa stake núdzovo ukončí skôr ako v polovici jeho celkovej doby, tak vlastník stakeu príde aj o časť istiny. Túto operáciu môže vykonať len vlastník stakeu.
 • End Stake - je štandardné ukončenie stakeu po uplynutí stanovenej celkovej doby tohto stakeu. Po tejto dobe má vlastník stakeu 14 dní na to, aby vykonal End Stake operáciu nad HEX smart kontraktom (typicky cez web rozhranie go.hex.com). Pri tejto operácii sa uzamknutá HEX istina vráti vlastníkovi stakeu a pripočíta sa k nej úrok akumulovaný za celú dobu stakeu. Zároveň sa T-Share podiely vrátia HEX smart kontraktu. Túto operáciu môže vykonať len vlastník stakeu.
 • Good Accounting - je špeciálna operácia nad HEX stakeom, ktorý je po ukončený svojej celkovej doby alebo je v Bleeding stave. V prvom prípade Good Accounting umožňuje odložiť vyplatenie HEX úroku na neskoršie obdobie napríklad kvoli zdaneniu. V Bleeding stave táto operácia umožňuje uvoľniť T-Share podiely naspať do HEX kontraktu a zastaví krvácanie stakeu - toto môžu spraviť známi vlastníka stakeu, ak to nemôže z nejakého dôvodu spraviť on sám, aby ho ochránili pre postupnou stratou istiny. Túto operáciu môže totiž vykonať ktokoľvek.
 • OG - (čítaj “ou ďzí”) je skratka z anglického Original Gangster je slangové označenie pre osobu ktorá je zo “starej školy”. V svete HEXu sa takto označujú (napríklad v prezývkach na Telegrame) ľudia, ktorí sú v HEXe od prvých dní, od začiatku veku HEX.
 • Stake - (čítaj “stejk”) znamená v angličtine “stávka”, ale v HEXe (a aj iných kryptomenách) je to operácia nad HEX smart kontraktom (typicky cez web rozhranie go.hex.com), kedy vlastník HEXu tokenov, uzamknutá ich časť ako istinu do HEX smart kontraktu. Stakeu je pridelený určitý počet T-Share podielov, na základe ktorých sa vypočíta úrok pri ukončení stakeu. Počet T-Share podielov zohľadnuje veľkosť istiny (Bigger Pays Better) a celkovú dobu stakeu (Longer Pay Better).
 • T-Share - je skratka z anglického trillion of shares a v HEXe je to základné jednotka, ktorá určuje podiel daného stakeu na celkovej inflácii HEXu a tým určuje vynos z HEX úročenia.